Privacyverklaring

Peña Al Andalus waardeert uw privacy.

We hopen dat deze privacyverklaring u helpt te begrijpen welke informatie Peña Al Andalus van u kan verzamelen voor communicatie over de dienstverlening van Peña Al Andalus en hoe wij dergelijke informatie behandelen en gebruiken na verzameling. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Peña Al Andalus. Deze privacyverklaring wordt van kracht vanaf 25 mei 2018.Peña Al Andalus respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en zorgt ervoor dat de door u verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

1. Identiteit en contactgegevens

Peña Al Andalus - Fundación de Flamenco vzw, ingeschreven onder ondernemingsnummer BE 0425 407 950, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van deze privacyverklaring.

2. Waarom? (verwerkingsdoeleinden & rechtsgrond voor de verwerking)

Wij willen graag enkele persoonsgegevens van u verzamelen zodat u geïnformeerd kan blijven over de activiteiten van Peña Al Andalus. Deze persoonsgegevens zullen m.a.w. worden gebruikt voor communicatie-doeleinden. We willen u o.a. op de hoogte houden van onze activiteiten via onze maandelijkse nieuwsbrief/ programmaboekje.

Wij kunnen en zullen dit echter alleen maar doen wanneer wij daarvoor uw actieve toestemming hebben verkregen. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. In dat geval zullen wij vanaf de intrekking uw persoonsgegevens niet meer verwerken voor communicatiedoeleinden. De intrekking van uw toestemming doet echter géén afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U kan uw toestemming m.a.w. enkel intrekken voor de toekomst en niet voor het verleden.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

a) Persoonsgegevens die we van u zelf ontvangen

Concreet zijn we geïnteresseerd in de volgende persoonsgegevens die we zullen bijhouden:

 1. Naam
 2. Voornaam
 3. E-mailadres

Indien u een cursist bent vragen wij u de volgende gegevens

 1. Naam
 2. Voornaam
 3. E-mailadres
 4. Postadres
 5. Leeftijd
 6. Gsm
 7. Naam, email en gsm van de ouders indien het om kinderen gaat onder de 16 jaar

b) Persoonsgegevens die we automatisch ontvangen

Daarnaast kunnen we sommige persoonsgegevens verzamelen door het gebruik van cookies via onze website www.alandalus.be.

Sommige andere (persoonlijke) gegevens kunnen worden verzameld zonder het gebruik van cookies. Ze kunnen alleen worden gelezen en gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website:

 1. Uw TCP / IP-adres
 2. Uw browsersysteem
 3. De laatst bezochte internetpagina

c) Persoonsgegevens die we van derden ontvangen. Wanneer we persoonsgegevens van derden ontvangen, zullen we u persoonlijk informeren. Peña Al Andalus heeft echter niet de intentie om persoonsgegevens van derden te ontvangen in de toekomst.

4. Doorgifte aan derde landen of internationale organisatie

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen, zullen niet naar landen buiten de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven, zodat de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming steeds van toepassing zijn.Wij delen ook uw gegevens niet met derden of verkopen uw gegevens niet door.

5. Bewaartermijn

We zullen uw persoonsgegevens maar bewaren zolang als nodig voor hogervermelde doeleinden en op voorwaarde dat u uw toestemming niet terug intrekt.

6. Rechten

Gelet op het belang van privacy, geniet u als betrokkene van enkele rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Zo heeft u het recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevens-overdraagbaarheid.

Als u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wenst te ontvangen, kan u op elk moment en zonder motivatie bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden (“unsubscribe”- uitschrijven - afmelden).

U kan dit doen door ons een e-mail te sturen of door contact met ons op te nemen op het volgend e-mailadres: info@alandalus.be

U kan dit ook doen door te klikken op de link ‘unsubscribe”- uitschrijven - afmelden in onze  e-mails.

Wanneer u van oordeel bent dat uw privacy niet wordt gerespecteerd, hebt u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Meer concrete informatie over de voorwaarden voor deze rechten, vindt u op de volgende website: https://www.privacycommission.be/nl/rechten-van-de-betrokkene.

7. Veiligheid

Peña Al Andalus heeft alle gepaste maatregelen genomen om raadpleging door onbevoegden, ongepast gebruik en onnauwkeurigheid van uw persoonlijke informatie te voorkomen.

8. Nauwkeurigheid van de verzamelde informatie

Peña Al Andalus zal op eigen initiatief persoonsgegevens corrigeren of wissen die onvolledig, foutief of verouderd zijn.

9. Contactgegevens

Voor al uw vragen met betrekking tot deze privacyverklaring, dient u contact met ons op te nemen op het e-mail adres: info@alandalus.be. We vragen ook om u te identificeren zodat we zeker weten dat u bent wie u zegt dat u bent. Bezorgt u ons spontaan een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart? Dan kunnen we u sneller verder helpen. Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze klacht per aangetekende brief richten aan het volgend adres:

Peña Al Andalus - Fundación de Flamenco vzw

Vorstermanstraat 1

2000 Antwerpen

Daarnaast kan u contact opnemen met uw gegevensbeschermingsautoriteit. In België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.